Værdibaseret selvledelse

Hos HR-ON har medarbejderne frihed til at styre deres arbejdsliv. Det vil sige fri ferie, frit antal barns sygedage, ingen krav om arbejdstid eller sted og medejerskab af virksomheden.

Fra kontrol til tillid, fra tid til resultat, fra hierarki til dialog og fra regler og ordre til mening og myndiggørelse. Vi kalder det værdibaseret selvledelse, hvis grundprincipper er defineret i vores medarbejdermanifest.

Medarbejdermanifest

1. Indledning

Dette medarbejdermanifest er udarbejdet af medarbejdere og ledelse i HR-ON. Det er et dynamisk dokument, der erstatter den traditionelle medarbejderhåndbog.

Medarbejdermanifestet er vores grundlov, som alle i HR-ON har bidraget til og givet håndslag på (kommer af latin, manifestus, manus: “hånd” + fendo: “slag”).

HR-ONs interne politikker og retningslinjer, hvad angår eksempelvis arbejdstid, ferie, fravær, barsel, sygdom mv., er alle inden for rammerne af gældende love og regler. Manifestet er således en overbygning, der definerer HR-ONs specifikke tilgang til ovenstående emner inden for de givne lovrammer.

Den nuværende lovgivning inden for arbejdsmarkedsområdet tager afsæt i industrisamfundets normer og rammer og passer ikke til behovene i en moderne videnbaseret og værdibåret it-virksomhed som HR-ON.

Vi har derfor defineret vores egne politikker og retningslinjer, hvor det ikke er kontrol, tid eller sanktioner men tillid og fælles vision og værdier, der er omdrejningspunktet.

Derfor er der fri arbejdstid, ferie, barns sygedage, barsel mv. Alt styres selvstændigt af de enkelte teams. Og der er ingen grænser for antal feriedage, barns sygedage, barsel mv. sålænge, der handles ud fra vores fælles mission og værdisæt. Vi kalder det værdibaseret selvledelse.

Faktisk er værdibaseret selvledelse noget, der allerede har været praktiseret i HR-ON i årevis. Det har blot været en uformel del af virksomhedskulturen. Med dette manifest formaliseres tilgangen, der samtidig skærpes yderligere.

Værdibaseret Selvledelse

Værdibaseret selvledelse

2. Historie

“Fra fårehyrde til gazellejæger” er ikke blot et ordspil men overskriften på grundlæggeren af HR-ON, Ali E. Ceviks, livshistorie, der tog sin begyndelse som fårehyrde på den Anatolske højslette.

Herfra gik rejsen til universiteterne i først Odense og siden Moskva. Og med en kandidat i russisk sprog og økonomi videre ud i verden som international rådgiver for FN, EU og Verdensbanken med særligt fokus på organisationsudvikling.

Tilbage i Danmark fortsatte han som karriererecoach og opgraderede flere hundrede akademikere i jobs sammen med COWI og Rambøll, før han i 2012 etablererede it-virksomheden HR-ON.

Siden er det gået stærk. HR-ON har høstet anerkendelse i form af tre Børsen Gazelle-statuetter, EY Entrepreneuer of The Year Inspirationspris og officielt partnerskab med LinkedIn.

Virksomheden består i dag af et mangfoldigt team på omkring 50 medarbejdere, der, med afsæt i en bred vifte af erfaringer og tidligere beskæftigelser lige fra fårehyrde og folkeskolelærer til fodboldspiller og open source pioneér, udvikler innovative HR-løsninger fra hovedkontoret i Odense samt kontorer i Silkeborg og Malmø.

Og med jernbanen løbende lige under hovedkontoret på Odense Banegård Center og ud i verden, er HR-ON på sporet til at blive en international spiller på HR-tech-området.

3. Mission og vision

Med HR-ON ønsker medarbejdere og ledelse at skabe en bæredygtig virksomhed, hvor mangfoldighed, kreativitet, innovation og entreprenørskab går hånd i hånd i udviklingen af globale SaaS-løsninger på HR-området, der medvirker til at frisætte menneskers fulde potentialer.

4. Fælles værdier

Tilgangen til ledelse i HR-ON er værdibaseret, hvor grundprincippet er, at vi tager afsæt i en række fælles værdier i alt, hvad vi foretager os. Dette manifest er et kommunikationsværktøj internt såvel til nuværende som kommende medarbejdere. Det er ligeledes et budskab til omverdenen om, hvad HR-ON står for.

Det er derfor vigtigt at indholdet er klart og forståeligt. Endnu vigtigere er det, at det er noget der praktiseres til daglig af medarbejderne i HR-ON og dermed er en naturlig del af virksomhedskulturen.

Hvad det er for en magi, der gør, at man som medarbejder føler sig som en værdifuld del af et fællesskab, hvor man trives, får god energi, udvikler sig, er motiveret og engageret, er svært at beskrive i ord. Det er også noget, der tildels er unikt for den enkelte virksomhed og organisation.

I vores fælles arbejde med at udarbejde dette manifest har det derfor været en stor hjælp, at vi allerede praktiserer meget af det, vi nu formaliserer. Opgaven har derfor i høj grad også handlet om at beskrive, hvad vi rent faktisk allerede gør.

Nedenfor følger nogle af de værdier, der er styrende for vores handlinger, beslutninger og relationer i HR-ON. Med tiden vil vi sætte flere ord på og give eksempler, således at det er mere klart, især for nye medarbejdere og folk udefra.

Tryghed

Respekt

Tillid

Miljø, klima og bæredygtighed

Kreativitet og innovation

Holistisk menneskesyn

Mangfoldighed og inklusion

Fleksibilitet

Faglig udvikling

5. Arbejdstid og tilstedeværelse

De enkelte teams aftaler selv tilstedeværelse og organiserer deres møde- og arbejdstid. Det væsentlige er, at virksomhedens drift varetages, at de aftaler, vi har med hinanden og vore kunder, overholdes og at HR-ON udvikles.

Vi arbejder med udgangspunkt i, at vi har tillid til hinanden, og at vi er forskellige steder i livet med forskellige behov. Forældre til små børn kan i perioder have behov for at møde senere end andre. Nogle er mest effektive om eftermiddagen og aftenen, mens andre rykker fra morgenstunden. Ved at give plads til forskelligheden, skaber vi et større rum at være menneske og medarbejder samt et større rum for virksomheden at navigere i.

I HR-ON aflønnes alle fastansatte med udgangspunkt i 37 timers arbejde pr. uge. Men nogle vil i perioder arbejde mere og andre mindre. Det væsentlige er, at opgaverne bliver løst, og at de enkelte medarbejdere ikke oplever at arbejde over. Arbejdet skal for mestendels gerne føles inspirerende og give energi og lyst til mere. Der, hvor arbejdet ikke gør det, har vi et ansvar i forhold til at hjælpe hinanden.

Eksempelvis kan en arbejdsuge på 20 timer sagtens føles som overarbejde, hvis krav og opgaver ikke er klart nok definerede eller overstiger ens evne og muligheder i forhold til at løse dem. Omvendt kan en arbejdsuge på mere end 37 timer føles inspirerende og vitaliserende, når opgaverne giver mening og man lykkes.

Denne tilgang kræver et stærkt tillidsbaseret og anerkendende arbejdsmiljø, hvor vi tager ansvar for hinanden. Roller og arbejdsopgaver skal altid kommunikeres klart og entydigt og ledelsen har i den forbindelse et meget stort ansvar i forhold til at sikre, at alle oplever en fornuftig balance mellem arbejdsliv og øvrige liv.

Kort sagt har vi skiftet fokus fra timer til resultater og fra kontrol til tillid.

5. Arbejdstid og tilstedeværelse

De enkelte teams aftaler selv tilstedeværelse og organiserer deres møde- og arbejdstid. Det væsentlige er, at virksomhedens drift varetages, at de aftaler, vi har med hinanden og vore kunder, overholdes og at HR-ON udvikles.

Vi arbejder med udgangspunkt i, at vi har tillid til hinanden, og at vi er forskellige steder i livet med forskellige behov. Forældre til små børn kan i perioder have behov for at møde senere end andre. Nogle er mest effektive om eftermiddagen og aftenen, mens andre rykker fra morgenstunden. Ved at give plads til forskelligheden, skaber vi et større rum at være menneske og medarbejder samt et større rum for virksomheden at navigere i.

I HR-ON aflønnes alle fastansatte med udgangspunkt i 37 timers arbejde pr. uge. Men nogle vil i perioder arbejde mere og andre mindre. Det væsentlige er, at opgaverne bliver løst, og at de enkelte medarbejdere ikke oplever at arbejde over. Arbejdet skal for mestendels gerne føles inspirerende og give energi og lyst til mere. Der, hvor arbejdet ikke gør det, har vi et ansvar i forhold til at hjælpe hinanden.

Eksempelvis kan en arbejdsuge på 20 timer sagtens føles som overarbejde, hvis krav og opgaver ikke er klart nok definerede eller overstiger ens evne og muligheder i forhold til at løse dem. Omvendt kan en arbejdsuge på mere end 37 timer føles inspirerende og vitaliserende, når opgaverne giver mening og man lykkes.

Denne tilgang kræver et stærkt tillidsbaseret og anerkendende arbejdsmiljø, hvor vi tager ansvar for hinanden. Roller og arbejdsopgaver skal altid kommunikeres klart og entydigt og ledelsen har i den forbindelse et meget stort ansvar i forhold til at sikre, at alle oplever en fornuftig balance mellem arbejdsliv og øvrige liv.

Kort sagt har vi skiftet fokus fra timer til resultater og fra kontrol til tillid.

6. Ferie, fravær

De enkelte teams tilrettelægger og administrerer i samråd med ledelsen selv deres ferie med afsæt i vores fælles mål, værdier og visioner.

Den enkelte har selvfølgelig ret til fem ugers ferie, men nogle har af den ene eller anden grund brug for mere. Det aftaler man i sit team, så man sikrer, at det kan fungere for alle, og at opgaver bliver løst i overensstemmelse med de aftaler, man har med resten af virksomheden og vore kunder.

Fleksibiliteten i forhold til ferie er helt på linje med de principper, der gælder for arbejdstid, barsel, barns sygedage mm.

Al ferie er med løn.

Jævnfør ovenfor, styrer fastansatte i HR-ON selv deres tid, hvad angår fravær, der i øvrigt ikke nødvendigvis er ensbetydende med “ikke-arbejde”. I HR-ONs kontekst skal det forstås som en praktisk information om at man ikke er til rådighed.

Hvis man ikke er til rådighed i en længere periode og i en grad så det har konsekvenser for opnåelsen af aftaler og opgaver, skal dette kommunikeres og afstemmes med ens team, således at aftalte mål og opgaver kan afstemmes eller re-delegeres derefter.

7. Barsel, barns sygedage

For barsel og barns sygedage gælder de samme principper som defineret i afsnittene ovenfor om arbejdstid, ferie og fravær.

En medarbejder i HR-ON har ret til alle de minimumsrettigheder, der følger med arbejdsmarkedsloven. Derudover er der ikke noget til hinder for, at medarbejderen kan holde barsel, orlov eller passe sit syge barn ud over minimumsrettighederne. Disse administreres af decentralt af det enkelte team i samråd med ledelsen og med afsæt i virksomhedens overordnede mission, vision og værdier.

Medarbejdere i HR-ON har ret til ubegrænset antal betalt barns sygedage.

Medarbejdere, der har barn syg meddeler dette til deres team og resten af medarbejderne i HR-ON via virksomhedens aftalte kommunikationskanal til dette formål. Medarbejderen kan, hvis muligt, arbejde helt eller delvist hjemmefra. Medarbejderen får sin fulde løn uanset omstændighederne og antallet af barns sygedage.

8. Medejerskab

Den vigtigste drivkraft i HR-ON er medarbejderne selv. De er nøglen i skabelsen af vores virksomheds succes og nogle fede produkter, der giver værdi for tusindvis af brugere hver eneste dag.

Værdibaseret selvledelse er en vigtig forudsætning for at skabe et godt arbejdsmiljø med optimale rammer for udvikling, innovation, fleksibilitet og trivsel.

En lige så vigtig forudsætning for det værdifællesskab, vores virksomhed hviler på, er fordelingen af den økonomiske gevinst, vi skaber sammen..

Derfor deltager alle fastansatte medarbejdere i HR-ONs aktietegningsprogram, et såkaldt warrant-program, der giver medarbejderen tegningsret til virksomhedsaktier. Dermed får medarbejderne en andel i den økonomiske gevinst, der bliver skabt i virksomheden i fællesskab.